LDVD Įstatai

Lietuvos dermatovenerologų draugijos
ĮSTATAI
 
I. BENDROJI DALIS

 

  1. Pavadinimas: Lietuvos dermatovenerologų draugija (toliau vadinama draugija) – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
  2. Draugijos teisinė forma – asociacija.
  3. Draugija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir veiklą grindžia šiais įstatais.
  4. Draugija turi sąskaitas banko įstaigose, savo antspaudą, komercinį-ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų numatytą veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę, taip pat teisę gauti labdarą ir paramą bei įstatymų nustatyta tvarka įgyti paramos gavėjo statusą.
  5. Draugijos veiklos laikotarpis – neribotas.
  6. Draugijos finansiniai metai – kalendoriniai metai.
  7. Draugijos buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J.Kairiūkščio g. 2.

PILNAS APRAŠYMAS:

 

 
 
Apie draugiją
Lietuvos dermatovenerologų draugija - Lietuvos draugija, vienijanti dermatologus venerologus. Draugijos veiklos tikslai: koordinuoti draugijos narių veiklą, atstovauti draugijos narių interesams ar tenkinti kitus viešuosius interesus; vystyti ir skatinti mokslinę ir praktinę dermatovenerologiją Lietuvoje.
plačiau
Draugijos nariams
Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus draugija: telkia draugijos narius įvairių projektų, programų įgyvendinimui, organizuoja mokymus, seminarus, mokslines – praktines konferencijas, parodas ir kitus renginius; ruošia ir leidžia vienkartinius ar periodinius leidinius, metodines rekomendacijas, visuomenės informavimo priemones;
plačiau
Facebook

plačiau