Naujienos ir renginiai

2024-04-26
Mieli LDVD nariai,
 
Informuojame, kad 2024 m. balandžio mėn. 26 d. vyks Lietuvos dermatovenerologų draugijos (LDVD) narių visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas.
 
Susirinkimo vieta: viešbutis „Radisson BLU hotel Lietuva”, Konstitucijos pr. 20, Vilnius, Lietuva
 
Susirinkimo pradžia: 12.00 val.
 
LDVD VISUOTINIO SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
 
•   LDVD visuotinio susirinkimo pirmininkaujančio rinkimas
•   LDVD Susirinkimo sekretoriaus skyrimas
•   LDVD Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
•   Supažindinimas su LDVD veiklos ataskaita už 2023 m.
•   LDVD metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas
•   LDVD Prezidento ir valdybos rinkimai (naujai LDVD vadovavimo kadencijai)
•          Kandidatų į LDVD prezidento ir valdybos narių pozicijas pristatymas
•          Supažindinimas su balsavimo tvarka
•          Balsavimas
•          Balsavimo rezultatų skaičiavimas
•          Rezultatų paskelbimas
 
Primename:
•        Draugijos narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi tikrieji draugijos nariai.
•        Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
•        Draugijos narių susirinkime narys dalyvauja asmeniškai pats arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį, arba su juo sudaro balsavimo teisės perleidimo sutartį.
•        Balsavimas, renkant LDVD prezidentą ir valdybos narius, bus vykdomas raštu, užpildant gautus prieš susirinkimą balsavimo biuletenius.
•        Jei susirinkime nebus kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 1 val. nuo skelbtojo susirinkimo laiko ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo skelbtojo susirinkimo laiko bus sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame usirinkime dalyvavo draugijos narių.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti. Kiekvieno jūsų nuomonė - itin svarbi!
 
Visus norinčius įsilieti į LDVD veiklą, prašome siūlyti savo kandidatūras į LDVD prezidento ir valdybos narių pozicijas. Tai padaryti galite iki 2024 m. kovo mėn. 31 d.
 
 
Iki greito susitikimo,
 
Rūta Gancevičienė
 
Apie draugiją
Lietuvos dermatovenerologų draugija - Lietuvos draugija, vienijanti dermatologus venerologus. Draugijos veiklos tikslai: koordinuoti draugijos narių veiklą, atstovauti draugijos narių interesams ar tenkinti kitus viešuosius interesus; vystyti ir skatinti mokslinę ir praktinę dermatovenerologiją Lietuvoje.
plačiau
Draugijos nariams
Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus draugija: telkia draugijos narius įvairių projektų, programų įgyvendinimui, organizuoja mokymus, seminarus, mokslines – praktines konferencijas, parodas ir kitus renginius; ruošia ir leidžia vienkartinius ar periodinius leidinius, metodines rekomendacijas, visuomenės informavimo priemones;
plačiau
Facebook